Udredning af børn

Efterværn

Efterværn og bo-selv-projekter

At blive udskrevet fra en plejefamilie, et opholdssted eller døgninsitution opleves ofte af den unge som en kritisk situation, hvis kontakten mellem den unge og det tætte netværket hermed afbrydes. Vendsyssel Rådgivnings Center tilbyder via støtte- og kontaktperson eller støtte beboer at fungere som netværk f.eks. i form af et individuelt udarbejdet bo-selv-projekt, når den unge skal i gang med at etablere et selvstændigt arbejds-, fritids-, og familieliv.

I samarbejde med den unge, forældrene og anbringende kommune forbereder vi i god tid et forslag til efterværn/bo-selv-projekt.

Formål

Målet er, at de unge bliver i stand til at klare sig i egen bolig, herunder at forestå daglige gøremål, at etablere bæredygtig kontakt til sine omgivelser og blive afklaret i.f.t. egne fremtidsmuligheder m.h.t. arbejde og uddannelse. De unge skal lære at træffe valg, som er afpasset deres ressourcer og muligheder og derefter handle udfra disse valg.

Unge voksne der har brug for voksenstøtte til at udvikle personlig og social stabilitet, og til afklaring af egne fremtidsmuligheder.

Bo-tilbud

Bo-tilbudet kan placeres i en selvstændig lejlighed, hvor den unge bor alene og modtager støtte fra en fast tilknyttet medarbejder fra Vendsyssel Rådgivnings Center. Støtten afpasses den enkeltes behov og udformes i samarbejde med den unge, den anbringende kommune og en konsulent fra Vendsyssel Rådgivnings Center.

En anden mulighed er, at den unge deler bolig med en fastboende medarbejder/studerende, som varetager den daglige støtte. Efter behov tilknyttes en konsulent fra Vendsyssel Rådgivnings Center, som fungerer som kontaktperson for den unge og som giver råd og vejledning til den daglige støtteperson.

Bo-træning

Bo-træningsprogrammet udformes individuelt og kan omhandle følgende hovedområde

 • Selvforvaltning
 • Sociale færdigheder
 • Praktiske færdigheder

Disse hovedområder skal omsættes i direkte træning i de manglende færdigheder, den enkelte måtte have, i følgende underområder:

 • Praktiske/ daglige gøremål
 • Personlig pleje/hygiejne
 • Egen økonomi
 • Kontakt til myndigheder/det offentlige
 • Omgangsformer og socialt netværk
 • Medansvar i samfundet/arbejdslivet
 • Etik og moral
 • Samfundsviden
 • Fritid