Dagbehandlingstilbud

Plejefamilie ved VRC

VRC har en unik koncept hvor man anbringer Børn og unge i plejefamilier, der er fast tilknyttet VRC. Behandlingsansvaret påhviler pædagogisk uddannet personale på VRC. Plejefamilien har tilknyttet en fast konsulent som står for støtte- og behandlings-ansvarlig og er til rådighed 24 timer i døgnet.

Vi har erfaring for, at behandlingskrævende børn og unge profiterer mere af tilbuddet i familiære rammer end i traditionelle institutionslignende miljøer. Den unge får en hverdag, der er præget af ro og forudsigelighed med mulighed for meget én til én kontakt med få voksne uden påvirkning fra andre socialt belastede unge.

En af udfordringerne ved at anbringe behandlingskrævende børn og unge i plejefamilier er bl.a., at plejefamilierne skal tilbydes tilstrækkelig faglig støtte og supervision. Denne afgørende udfordring imødekommer VRC ved knytte familieplejen tæt sammen med vores behandlingsdel.

VRC har de rette kompetencer til at varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og børnene/de unge – og efterfølgende sikre den ”røde tråd” i vores anbringelser.

Udtalelse fra plejefamilier

Her ses en udtagelse fra en af vores plejefamilier som vi arbejder sammen med:

Plejefamilie/mor(Helle) udtaler :

”VRC har i mange år fungeret som samarbejdspartner for mig. Som plejemor er vigtigheden af samarbejdet af største vigtighed. VRC adskiller sig i opbygningen ved, at den primære kontakt med børnenes familier og sagsbehandlere varetages af VRC. Det gør, at man som plejefamilie kan koncentrere sig om børnene/de unge. Man har en løbende dialog med VRC, der gør hverdagen lettere i plejefamilien. Desuden er det VRC, der udfærdiger ansøgninger og statusrapporter.

Det mest unikke ved VRC er evnen til at rekruttere personale, der passer ind i VRCs ønske om at være en stærk enhed båret af kræfterne fra alle de enkeltpersoner, der bliver ansat. Alle er dedikerede til at hjælpe børn og unge med at få et liv og en hverdag til at fungere – uagtet de forskelligartede udfordringer og problemer, for hvem det at være med til at gøre en forskel for de enkelte elever er drivkraften. Indbyrdes har de ansatte hos VRC også den indstilling, at hver især må træde til, når omstændigheder ændrer sig – og det gør de jo tit.

Plejefamilie/mor(Karin) udtaler

”Som plejefamilie gennem VRC har vi altid oplevet et rigtig godt samarbejde. Vi kan altid få fat på VRC hvis vi får brug for det – selv uden for ”normal arbejdstid”.  De er disponible 24-7-365 og det giver en stor tryghed for os som plejefamilie. Der er også altid hjælp at hente hvis vi f.eks. får problemer med at hente/bringe plejebarnet til og fra f.eks. samvær, så træder VRC til og sørger for dette.

Det er også VRC som står for at samle info sammen fra os og evt. andre, så det bliver formidlet videre til f.eks. kommune eller til Bio-forældre hvilket betyder at vi som plejefamilie kan koncentrere os mere om vores plejeopgave end om administration hvilket betyder rigtig meget for os.

Vores plejebarn er ikke ked af at komme i skole på VRC da han bliver mødt der hvor han nu engang er fagligt og der bliver taget hensyn til både det faglige og det sociale i skolen.

Alene det at der hver morgen er fælles morgenmad såfremt man ønsker det – både plejefamilier og plejebørn – giver også et godt socialt netværk mellem plejefamilierne og giver en følelse af at man som plejefamilie har kollegaer som i andre fag.  Endvidere bliver der holdt plejefamilie-aftener hvor man tager forskellige relevante emner op og inviterer foredragsholdere, hvilket er med til at holde os som plejefamilie ajour.

Jeg har kun godt at sige om vort samarbejde med VRC”

VRC’s model

VRC’s model med plejefamilietilbud(døgntilbuddet) indeholder følgende elementer:

 • Bo-del i plejefamilie.
 • Supervision til plejefamilien.
 • Støttekontakt person til den unge herunder:
  • Pædagogisk støtte til de unge 24 timer i døgnet.
  • Pædagogisk støtte til plejefamilien 24 timer i døgnet.
 • Rådgivning og evt. deltagelse i familiebehandling. Styring af samtaler med familie.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Fortsæt fokus omkring den unges sundhedsforhold.
 • Sikre den unges trivsel så de kan udvikle sig fagligt og socialt.
 • Fortsættelse af hverdagen på VRC, hvor man deltager aktivt i skolen.

Hvorfor kommer børn i pleje

Der er mange forskellige grunde til, at børn og unge anbringes i en plejefamilie. Det kan være, at forældrene:

 • ikke har den nødvendige forældrekompetence
 • er fysisk eller psykisk syge
 • er i misbrug
 • eller af andre årsager ikke kan klare forældreopgaven

Det kan også være, at barnet har:

 • følelsesmæssige og/eller sociale vanskeligheder
 • adfærdsmæssige vanskeligheder
 • udviklingsvanskeligheder
 • barnet kan være handicappet

Hvad skal man kunne som plejefamilie

Det er en stor gave at blive plejefamilie. Ofte giver det relationer, der varer livet ud, og I gør en stor forskel i et andet menneskes liv.

Men det kan også give store udfordringer, og jeres familieliv påvirkes på godt og ondt. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie.

Det er vigtigt at gøre sig nogle overvejelser, når I ønsker at blive plejefamilie. Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven for det enkelte barn indebærer. Plejebørn har ligesom alle andre børn brug for nærvær og omsorg. Derudover kan nogle plejebørn have vanskeligheder, der kræver et behandlingsforløb.

Gode overvejelser inden I søger om at blive plejefamilie, er det derfor vigtigt:

 • indsatsen for plejebarnet er en fælles opgave for hele familien
 • egne børns reaktioner
 • hvilke kompetencer og kvalifikationer har I til en eventuel plejeopgave?
 • samarbejdet med VRC
 • samarbejdet med plejebarnets biologiske familie
 • de økonomiske forhold

Krav til jer som plejefamilie

Som plejefamilie skal I give barnet en hverdag, ligesom alle andre børn med blandt andet skoleliv, fritidsliv, venskaber, familieoplevelser og fejring af højtider. I skal også være klar på, at barnet kan have behov for, at en af jer går hjemme i en periode. I skal som plejefamilie desuden støtte op om barnets kontakt og samvær med sin biologisk familie. Samt deltage i VRC kompetencegivende undervisning.

Hvordan bliver I godkendt som plejefamilie

Ønsker I at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie er det Socialtilsyn, der godkender jer.

Har I spørgsmål til processen ved en godkendelse eller andet, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi står klar til at rådgive jer og svare på alle de spørgsmål, I måtte have. Vi kan kontaktes på familiepleje@vrcenter.dk eller 98 80 27 99.

I kan også sende ansøgning til det socialtilsyn som I hører til:

Tilsyn Midt – Ansøgning

Socialtilsyn Nord – Ansøgning

Vigtige refleksioner som plejefamilie

 • Hvorfor ønsker I at få et barn i pleje?
 • Jeres værdier kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et andet miljø med helt andre normer.
 • I står til rådighed for barnet 24 timer i døgnet, året rundt.
 • Et barn, der skal være hos jer, kan bære på meget sorg og smerte. Det kan være svært at være vidne til.
 • I skal kunne samarbejde med og acceptere barnets forældre, VRC og en kommune,
 • I er ikke alene om opgaven. Der er løbende samarbejde med VRC og familieplejekonsulenten.
 • En anbringelse kan være af kortere eller længere varighed. Anbringelsen vurderes løbende.
 • I en periode kan I komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
 • Hvordan vil det være for jeres egne børn at dele jeres opmærksomhed med andre børn? Hvad mener børnene selv?
 • Hele jeres familie bliver involveret i den nye dagligdag, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for.
 • At familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave. Hvad tænker jeres familie og venner om, at I vil have et barn i pleje?
 • Gennem hele anbringelsen tilbydes I vejledning og supervision fra VRC.