Skole

Målsætning:
Undervisningen sigter dels mod at få elever med indlærings- og adfærdsmæssige vanskeligheder til at fungere socialt og fagligt på en sådan måde, at de på et senere tidspunkt vil være i stand til enten at deltage i kommunale skole- og fritidstilbud, herunder forberedelse til folkeskolens afgangsprøver, dels til at fortsætte i et andet skoleforløb i forbindelse med valg af en uddannelse eller i en beskæftigelse på arbejdsmarkedet.”Vores plejefamilier holder længere, og det er sammen med vores skole- og aktivitetstilbud med til at fastholde de unge i anbringelsen.”

Gennem tryghed og gensidig tillid forsøges at stimulere lysten til indlæring samtidig med, at der gives eleverne positive oplevelser af og fra de omgivelser og den hverdag, den unge lever og skal fungere i. Gennem valg af undervisningens indhold og valg af pædagogiske metoder forsøges at styrke elevernes selvværd og motivation.

Vores plejefamilier holder længere, og det er sammen med vores skole- og aktivitetstilbud med til at fastholde de unge i anbringelsen.

Specialskole

Skolens undervisningsmæssige og pædagogiske grundlag:
Undervisningstilbudet inkluderer almindelig undervisning, specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Undervisningen lever op til de gældende regler jfr. Folkeskoleloven m.h.t. fag- og timefordeling og tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og ressourcer. Undervisningen tilbydes dels som eneundervisning og dels på små hold. Skolens mål er også, at eleverne tager enten folkeskolens afgangsprøve(FSA), eller folkeskolens udvidede afgangsprøve(FUA) i dansk, matematik, fysik og engelsk, lige som andre fag kan komme på tale efter en nøje vurdering af elevens samlede situation. Elevernes obligatoriske timetal er på 28 timer om ugen. Vi lægger stor vægt på fysisk udfoldelse og underviser derudover i folkeskolens almindelige fag – dels gennem tværfaglige emner og dels gennem almindelig fagdelt undervisning.

I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elev og dennes skolemæssige kompetencer. I valget af undervisningsmaterialer og opgaver til eleverne er det vigtigt at være opmærksom på de karakteristika, som kendetegner tilknytningsforstyrrede børn og unge. Opgaverne skal generelt være overskuelige, og de skal kunne kontrolleres. Skolen udarbejder individuelle undervisningsplaner med beskrivelse af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer og potentialer, individuelle mål samt pædagogisk handleplan. Den enkelte elevs undervisningsforløb skal til enhver tid være koordineret med den overordnede sociale handleplan samt med elevens behandlingsplan. Dette sikres gennem teamsamarbejde med elevens kontaktperson samt til behandlingsmøder med anbringende myndighed, forældre og evt. plejefamilie.

Undervisningsplanen omfatter udover faglige områder også områder som: sociale funktioner, personlige karakteristika, sproglig udvikling, fysisk udvikling m.m. Eleven inddrages i dele af udarbejdelsen og i evaluering af undervisningsplanen, fordi vi ønsker at give eleven medansvar for egen indlæring og udvikling.

Skolen arbejder hen imod at give eleverne mulighed for af få en god overgang fra skolen til forsat uddannelse og beskæftigelse.

Dette sker ved:

  • At der er få elever med deraf følgende tæt voksenkontakt.
  • At vægte disciplineret arbejdsmoral.
  • At der er gode muligheder for at differentiere undervisningen, der f.eks. giver mulighed for, at den enkelte kan veksle mellem praktisk og teoretisk undervisning.
  • At der er gode muligheder for at veksle mellem skolegang og praktik.

Eksamen:
Skolen indstiller eleverne til folkeskolens afgangsprøve, hvis de ønsker det og tilbyder eleverne intensiv undervisning i de forskellige fag på små eksamenshold. Eleverne går til eksamen som privatister på Hedegårdsskolen i Brønderslev. Eksamen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med lærere fra Hedegårdsskolen.